Energianalys

Med energianalys avses här en mer ingående kartläggning av hur byggnadens energianvändning för t ex fjärrvärme och fastighetsel fördelar sig på transmission, ventilation, varmvattenvärmning samt eventuell kyla. Detta är speciellt intressant om byggnadens energianvändning är större än vad som hade förväntats.

Resultat

Energianalysen resulterar i en kortfattad rapport som redovisar hur den köpta energin fördelar sig på värme, kyla, luftbehandling, fastighetsel samt vilka åtgärder som bör genomföras.

Loggningar

Vid energianalys brukar loggningar användas som hjälpmedel för att  kontrollera funktion hos t ex. luftbehandlingsaggregat, kylkompressorer och fjärrvärmeundercentral.  Loggningarna pågår normalt under en vecka för information om drift under vardagar, nätter och helger.


Loggning av temperaturer före och efter plattvärmeväxlare i luftbehandlingsaggregat avslöjar i detta fall bristande avfrostnings-funktion med isbildning och ökad energianvändning som följd.